Condicions d'alta

CONDICIONS D’ALTA

 

Denominació Social: Fitness Figueres SL

Domicili Social: Av. Salvador Dalí 24 (baixos), 17600 Figueres.

NIF: B55325203

Correu electrònic: info@bfitfigueres.com

Nom de domini: www.bfitfigueres.com

Registre Mercantil de Girona, Tom 3210, Foli 145, Full Nº GI64335, Inscripció 1ª.

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament i la LSSICE 34/2002 de 11 de juli, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, FITNESS FIGUERES SL, en compliment del que disposa l’Art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de FITNESS FIGUERES SL per a realitzar les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per FITNESS FIGUERES SL així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de FITNESS FIGUERES SL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de FITNESS FIGUERES SL.

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari a FITNESS FIGUERES SL.

4. Enviament de la newsletter a aquells usuaris que se subscriguin.

FITNESS FIGUERES SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que, sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Mitjançant la cumplimentació i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de FITNESS FIGUERES SL. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquest web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de FITNESS FIGUERES SL són obligatoris ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, FITNESS FIGUERES SL no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a la Intranet, l’usuari rebrà a la seva adreça de correu electrònic un codi d’usuari i un clau d’accés que haurà d’introduir a la web.

FITNESS FIGUERES SL garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

a) E-mail: info@fitfigueres.com

b) Correu postal: Avda. Salvador Dalí 24 baixos, 17600 Figueres.

c) De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a bfitfigueres@gmail.com

FITNESS FIGUERES SL ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Referent a la informació facilitada sobre riscos a la salut per a la realització de les activitats esportives i de fitness desenvolupades en FITNESS FIGUERES SL i sobre exoneració de responsabilitat per danys i lesions.

  • El client, després de llegir detingudament el contingut del present document, obtenint i sol·licitant tota la informació pertinent subscriu el mateix, acceptant lliurement i amb ple coneixement les declaracions relatives als riscos de la seva salut i responsabilitats derivades de la seva participació en les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen al Centre BFIT.
  • El client declara que ha estat informat pel personal de l’FITNESS FIGUERES SL dels riscos que per a la seva salut suposa la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen en FITNESS FIGUERES SL, que coneix i accepta aquests riscos sota la seva única, exclusiva i total responsabilitat.
  • El client declara i reconeix que el personal de FITNESS FIGUERES SL l’ha informat que la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen en els centres esportius poden produir, fins i tot quan es realitzin adequadament i amb prudència i seguint les corresponents instruccions, lesions greus per a la salut, i així declara expressament que accepta aquests riscos sota la seva única responsabilitat.
  • El client declara i fa constar que no pateix ni ha patit cap patologia mèdica que li impedeixi o dificulti (o pugui impedir o dificultar) participar en les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen en FITNESS FIGUERES SL. També declara el client que no ha patit ni pateix cap patologia i en concret cap patologia de tipus cardiovascular, que pugui incrementar el risc normal, general i inevitable derivat de la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen en el FITNESS FIGUERES SL.
  • El client declara i fa constar que s’inscriu en el FITNESS FIGUERES SL. i realitzarà les activitats esportives i de fitness que en el mateix es realitzin sota la seva única i exclusiva responsabilitat, coneixent els riscos que comporta la realització de les mateixes i es compromet a realitzar-les amb la deguda i necessària prudència ia no realitzar activitats que, per la intensitat de l’esforç físic que comporten i que personalment li exigeixen, poden incrementar els riscos normals i generals derivats de l’exercici d’activitats esportives i de fitness.
  • El client accepta i reconeix que, encara que s’hagi sotmès per recomanació del personal de l’FITNESS FIGUERES SL a una revisió mèdica completa amb caràcter previ a inscriure en el centre esportiu, això no exclou que pugui patir patologies no consignades en l’informe mèdic relatiu a la revisió, que li impedeixi realitzar les activitats esportives i de fitness que es desenvolupen en el FITNESS FIGUERES SL. o que pugui patir lesions greus amb motiu de la seva participació en les mateixes.
  • D’acord amb les manifestacions, mitjançant aquest document, des d’ara i per al futur, el client renuncia expressament i amb caràcter irrevocable a reclamar a l’empresa o al personal de la mateixa, a les persones i entitats col·laboradores i vinculades a estes, indemnització de qualsevol tipus per danys, perjudicis o lesions, amb independència de la gravetat de les mateixes, que pogués patir i es derivessin de la realització de les activitats esportives i de fitness que es desenvolupin en el FITNESS FIGUERES SL.

(*) Mitjançant el clic efectuat declaro haver llegit i accepto les clàusules relacionades amb els riscos per a la salut i de protecció de dades de caràcter personal, així mateix accepto la normativa interna del centre esportiu.

(*) Autoritzo a FITNESS FIGUERES SL a utilitzar les fotografies i vídeos, fetes i registrats per personal autoritzat per l’empresa, tant dins com fora del centre, en què aparegui la meva persona, per promocionar i / o publicitar BFIT a les campanyes que es realitzin tant en entorns digitals com en suports físics, a l’exterior oa l’interior del centre.