Normativa general

NORMATIVA GENERAL

COM FUNCIONA EL CENTRE

Les següents normes internes pretenen establir un marc de convivència entre els nostres usuaris i fer sostenible el model de centre esportiu. Tu fas que aquest model funcioni.
El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.

NORMES GENERALS

 • La Direcció reserva el dret d’admissió.
 • El no compliment d’algun dels requisits d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre esportiu.
 • No està permès fumar a cap espai de la instal·lació.
 • Queda expressament prohibida l’entrada d’animals a tot el recinte, excepció feta dels gossos guia.
 • L’organització es reserva el dret de modificar el programa d’activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i horari, informant als usuaris amb caràcter previ de les modificacions corresponents.
 • Els abonats hauran d’abandonar els espais esportius 10 minuts abans del tancament del centre.
 • No està permès dipositar objectes de valor en les taquilles de vestidors (joies, càmeres fotogràfiques, mòbils, etc).
 • L’organització no serà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets. BFIT, així mateix, no serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o bens dipositats pels usuaris en les taquilles.
 • Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran durant una setmana. Passat aquest termini el centre no es farà responsable dels objectes.
 • Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d’un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de se abonat.
 • La quota mensual d’abonament està calculada incloent-hi l’adaptació de l’oferta d’espais i activitats durant els períodes estivals i els períodes festius.

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

 • Les quotes de duració temporal (mensual, semestral i anual) es renovaran automàticament. En cas de no voler renovar aquest tipus de quota o voler causar baixa definitiva haurà d'avisar 15 dies abans de final de mes enviant un e-mail a bfitfigueres@gmail.com. Per tramitar la baixa es indispensable entregar el clauer d´accés al centre abans de final de mes.
 • En cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a l’organització, les despeses administratives seran a càrrec de l’abonat.
 • Els rebuts impagats porten un recàrrec de 3€ per la seva nova tramitació administrativa.
 • Totes les quotes poden actualitzar-se anualment.
 • Les quotes que es beneficiïn de qualsevol promoció es regularitzaran al preu corrent un cop finalitzada la promoció.

VESTIDORS

 • Respecteu l’espai dels altres abonats o usuaris.
 • Està totalment prohibit menjar o fumar dins dels vestidors.
 • Tots els abonats poden gaudir de taquilles d’ús puntual dotades de pany amb cadenat.
 • Les taquilles s’hauran de buidar un cop finalitzada l’activitat. Al final de cada jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior es dipositaran com a objectes perduts durant una setmana. No es retornarà el valor del cadenat que s’hagi hagut de trencar per obrir la taquilla.
 • Cal dutxar-se el temps estrictament necessari, per tal de no malbaratar aigua. Cal contribuir al seu estalvi.
 • Cal eixugar-se a la zona de dutxes a fi de mantenir neta la instal·lació i fer sostenible el centre esportiu.
 • Per qüestions higièniques no es permet depilar-se, tenyirse ni afeitar-se a la zona de vestidors.

SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

 • No està permesa l’entrada ni la realització d’activitats dirigides als menors de 15 anys, excepte les programades per aquesta franja d’edat.
 • No es pot accedir a les sales amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.
 • No està permès entrar vestit de carrer, amb el tors despullat o amb calçat no esportiu o inadequat, llevat del personal autoritzat per la Direcció del centre.
 • Les activitats dirigides de sala es realitzen durant tot l’any, a excepció de les reduccions horàries dels mesos estivals i els dies festius.
 • És obligatori l’ús de la tovallola per posar-la sobre les màrfegues i eixugar la suor que puguem deixar.
 • El material utilitzat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.
 • Cal ser puntual. Si accedeixes un cop iniciada la sessió tens el risc de patir alguna lesió.
 • Determinades activitats dirigides tenen limitació d’aforament. Els usuaris s’hauran d’informar dels procediments per la reserva de places.
 • Hidrata’t. Beu aigua abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.
 • En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteoarticular o altres que puguin comportar un risc per la salut, cal avisar al tècnic i anar sempre acompanyats.

 SALA CYCLING

 • Cal deixar les bicicletes netes de suor al final de l’activitat i amb els reglatges totalment fluixos. És una obligació a fi de que el que vingui darrera teu no s’endugui la teva suor.
 • És obligatori utilitzar calçat esportiu. Si no és calçat específic, recolliu-vos els cordons per evitar lesions.
 • És obligatori l’ús de la tovallola per eixugar-vos la suor i netejar les bicicletes.
 • Si et sents fatigat o tens sensació de mareig, no dubtis en reduir la intensitat de l’exercici o aturar-te progressivament i informa al tècnic esportiu.
 • Hidrata’t. Beu aigua abans, durant i després de l’activitat. El teu cos t’ho agrairà.
 • La reserva de les bicicletes de cycling es farà en els punts de reserva i/o per internet. Si ho fas per internet, hauràs de confirmar la reserva amb un mínim de 15 minuts abans en els punts de reserva al arribar a la instal·lació.

SALA DE FITNESS

 • No està permesa l’entrada a la sala ni la utilització del material de fitness als menors de 15 anys.
 • Per qüestions d’higiene és obligatori l’ús de la tovallola entre el cos i l’aparell emprat.
 • No es pot accedir a la sala de fitness amb bosses d’esport, aliments, envasos de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació cregui inadequat.
 • En acabar cada exercici cal eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars.
 • En hores de màxima afluència a la sala, el temps límit d’ús de les màquines cardiovasculars serà de 20 minuts.
 • El material emprat s’haurà de retornar al seu lloc un cop finalitzat el seu ús.
 • Està prohibit llençar manuelles i discs a terra ja que es poden trencar o bé colpejar algun abonat o estructures del gimnàs (miralls, vidres, etc.)
 • Durant la pausa de recuperació entre sèries és obligatori cedir l’aparell si un altre abonat s’està esperant.
 • En cas de trobar-vos malament, no li traieu importància, cal avisar immediatament al tècnic esportiu.

RÈGIM DISCIPLINARI

Els centres esportius estan considerats espais de pública concurrència en els quals calen unes normes de conducta regulades per un règim disciplinari. Aquest règim és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa aquelles accions legals que qualsevol usuari o la pròpia entitat consideri oportú emprendre.

INFRACCIONS

Les infraccions a les normes de conducta seran de tres tipus: MOLT GREUS, GREUS I LLEUS.

Es consideren infraccions MOLT GREUS:

 • L’ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l’equipament esportiu que suposi una pertorbació rellevant de la convivència i afecti de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat o a l’exercici de drets legítims d’altres persones o al normal desenvolupament d’activitats.
 • Impedir l’ús de la instal·lació esportiva o qualsevol dels seus elements a altres usuaris.
 • Impedir o obstruir greument el normal funcionament de la instal·lació esportiva.
 • El deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de la instal·lació esportiva.
 • L’agressió física o verbal al personal de la instal·lació esportiva o a un altre usuari.
 • La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
 • Introduir-se a consciència en dependències del centre destinades al sexe contrari.
 • Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus dins de la instal·lació esportiva.
 • Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d’un usuari o de la pròpia instal·lació.
 • La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals.
 • Exposar pública i notòriament, sigui de forma escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de l’entitat o dels seus usuaris.
 • Introduir o exhibir pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s’exhibeixin o utilitzin pugui ser considerat com un acte que inciti o fomenti els comportaments violents, xenòfobs, racistes, o com un acte de manifest menyspreu als participants en l’activitat esportiva.
 • Introduir armes, bengales, petards, explosius o qualsevol producte inflamable, fumigen o corrosiu.
 • Encendre foc.
 • La reincidència de faltes greus.

Es consideren infraccions GREUS:

 • L’ús inadequat de les instal·lacions esportives, del material o de l’equipament quan no concorren les circumstàncies per qualificar-les de molt greus.
 • El deteriorament d’equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o material de la instal·lació esportiva quan no es consideri molt greu.
 • No respectar els horaris i funcionament dels serveis esportius.
 • L’incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.
 • Fer ús dels serveis esportius amb recipients o envasos de vidre, metall o qualsevol altre material que no sigui paper o plàstic.
 • Accedir amb animals a les instal·lacions, excepte en els casos previstos legalment.
 • Accedir a les instal·lacions amb vehicles de qualsevol tipus, excepte quan disposin de l’espai habilitat per a això i pel temps limitat a la durada de l’activitat.
 • Impartir classes sense autorització.
 • Realitzar qualsevol activitat econòmica lucrativa.
 • Practicar jocs amb o sense elements, excepte en les zones habilitades per a això.
 • Introduir objectes en l’aigua, excepte en els supòsits previstos en la normativa.
 • Realitzar reportatges fotogràfics o de vídeo, sense autorització expressa.
 • Subarrendar, cedir o prestar el dret d’ús dels espais esportius amb reserva a terceres persones o entitats sense autorització expressa.
 • La reincidència de faltes lleus.

Es consideren infraccions LLEUS:

 • Utilitzar les instal·lacions esportives sense la indumentària apropiada.
 • No respectar les normes indicades que regeixen en cada àrea.
 • Utilitzar reproductors de música sense auriculars.
 • Tirar substàncies i/o residus o qualsevol tipus de deixalla fora dels recipients destinats a tal fi.
 • No atendre les indicacions del personal de les instal·lacions esportives.
 • Qualsevol altre incompliment dels deures o la realització d’actuacions prohibides als usuaris en la normativa interna del centre, quan no donin lloc a una falta greu o molt greu.

SANCIONS

La sanció corresponent a les infraccions MOLT GREUS serà la suspensió dels drets d’abonat per un període a partir d’1 any, podent arribar a la suspensió definitiva.

La sanció corresponent a les infraccions GREUS serà la suspensió dels drets d’abonat per un període comprès entre 1 mes i 1 any.

La sanció corresponent a les infraccions LLEUS serà l’amonestació verbal o per escrit amb possible pèrdua dels drets d’abonat per un període comprès entre 1 dia i 1 mes.

REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ

Amb independència de les sancions que puguin imposar-se pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari, l’infractor estarà obligat a la restitució i reposició dels béns al seu estat anterior, amb la indemnització dels danys i perjudicis causats.

RESPONSABLES

Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament Disciplinari qui les cometi. Quan les actuacions constitutives d’infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de manera solidària, conforme al que estableix la legislació sobre procediment administratiu comú.

PROCEDIMENT

Davant d’una suposada infracció, l’actuació a seguir serà la següent:

— La Direcció del Centre Esportiu lliurarà a l’usuari un comunicat on se li informarà de l’expedient disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció l’abonat podrà fer ús de les instal·lacions, excepte en els casos d’infraccions greus o molt greus.

— L’usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Disposa d’un termini de 10 dies a partir de la data que s’envia aquest document.

— Una vegada fet el tràmit anterior, la Direcció del centre en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de les al·legacions notificarà a l’interessat l’acord pres.

* La Direcció del centre esportiu podrà modificar aquesta normativa a efectes de millorar el funcionament del centre, informant prèviament als usuaris de les corresponents modificacions. El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre.